16 listopada 2023

Co to jest ubezpieczenie CPI?

Ocena zdolności kredytowej to podstawowa kwestia, która jest brana pod uwagę podczas przyjmowania wniosku kredytowego. Na jej podstawie wydawana jest ostateczna decyzja, jednak warto wiedzieć, że zależy ona od kilku czynników. Instytucje finansowe na pierwszym miejscu biorą pod uwagę źródła i wysokość uzyskiwanych dochodów, na podstawie których analityk bada zdolność osoby zainteresowanej produktem finansowym w postaci kredytu lub leasingu. Jednak zdarzają się sytuacje losowe, które są nieprzewidziane, a w ich wyniku sytuacja finansowa kredytobiorcy może ulec zmianie, co wiąże się zwykle z dużym stresem, a często także z niemożnością wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań, czyli terminowej spłaty rat. Istnieje jednak ochrona, stanowiąca zabezpieczenie przed takimi okolicznościami, która w branży ubezpieczeniowej określana jest skrótem CPI ( z ang. Credit Protection Insurance – Zabezpieczenie spłaty kredytu). Kto może z niej skorzystać i przed czym chroni? Znajdź już dziś odpowiedzi na te pytania w poniższym artykule.

Jak działa i przed czym chroni?

Ubezpieczenie CPI jest niezwykle popularne w instytucjach finansowych i jest również dostępne w ofercie firmy Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.. Polisa ta jest określana mianem ubezpieczenia spłaty kredytu, które od lat funkcjonuje w środowisku kredytobiorców i leasingobiorców. Jest to chętnie wybierany produkt, dzięki któremu klient zyskuje ochronę dla siebie i swojej rodziny od ryzyka związanego z negatywną zmianą swojej sytuacji życiowej lub finansowej na skutek utraty źródła dochodu, pogorszenia stanu zdrowia czy zgonu. Takie rozwiązanie stanowi również wygodną dla banku lub leasingodawcy formę zabezpieczenia polegającą na cyklicznym płaceniu przez ubezpieczonego pewnej kwoty, która wliczona jest w raty kredytu. Pomimo, że kredytobiorca nie zyskuje nic w zamian to jeśli jednak nastąpiłoby zdarzenie wymienione w umowie ubezpieczenia, ubezpieczyciel ma obowiązek pokryć jego koszty i związane z nim straty. Zatem podsumowując – raty kredytu nie zostaną odroczone, a są spłacane przez ubezpieczyciela.

Dokładny zakres polisy i lista zdarzeń, w przypadku których obowiązuje ochrona opisana jest w OWU – Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Jednak do najczęściej występujących należy:

  • utrata pracy,
  • pobyt w szpitalu związany z wypadkiem lub chorobą,
  • poważne zachorowanie ubezpieczonego,
  • śmierć ubezpieczonego.

Ubezpieczenie CPI zawarte na wypadek utraty źródła dochodu

Kolejną sytuacją, która uprawnia do skorzystania z ubezpieczenia CPI jest utrata pracy, co dotyczy zarówno umów o pracę, jak i zlecenie, a także chroni osoby, uzyskujące dochód z własnej działalności gospodarczej czy kontraktów menadżerskich. Warto wiedzieć, że wyłączenia odpowiedzialności dotyczą dyscyplinarnych zwolnień, a także samodzielnego wypowiedzenia umowy i rezygnacji z pracy.

Ubezpieczenie CPI na wypadek trwałego inwalidztwa lub niezdolności do pracy

Polisa CPI będzie obowiązywać, gdy kredytobiorca uległ wypadkowi, który doprowadził do czasowej lub trwałej niezdolności do pracy, np. na skutek inwalidztwa uniemożliwiającego wykonywanie dotychczasowych obowiązków. Do realizacji ubezpieczenia niezbędna będzie dokumentacja potwierdzająca zdarzenie oraz wspomnianą niezdolność, wydana przez uprawniony do tego organ.

Ubezpieczenie CPI na wypadek poważnego zachorowania lub pobytu w szpitalu

Spłata kredytu w przypadku ubezpieczenia CPI następuje również w przypadku, gdy ubezpieczony poważnie zachoruje w wyniku czego konieczny będzie jego pobytu w szpitalu. Na liście najczęściej pojawiających się chorób znajdują się zawały serca, udary mózgu, niewydolność nerek, nowotwory złośliwe, schorzenia wymagające wykonania przeszczepu oraz konieczność wszczepienia by-passów.

Ubezpieczenie CPI w przypadku śmierci ubezpieczonego

W przypadku zgonu ubezpieczonego realizacja ubezpieczenia gwarantuje, że kwota pozostała do spłaty nie obciąża jego spadkobierców. Wyłączeniem jest sytuacja, w której kredytobiorca sam przyczynił się do swojej śmierci, która nastąpiła np. na skutek wypadku, podczas którego prowadził samochód w stanie nietrzeźwości. Często samobójstwo jest również szczególnym przypadkiem, który przez towarzystwa ubezpieczeniowe jest intetptetowany na różne sposoby. Właśnie z tego względu zawsze warto zagłębić się w warunki konkretnej umowy, gdzie dokładnie zapisane są wszelkie wyłączenia od odpowiedzialności, czyli sytuacje, w których ubezpieczyciel nie realizuje wypłaty odszkodowania.

W jaki sposób wypłacana jest suma ubezpieczenia?

Sposób wypłaty sumy ubezpieczenia zawsze jest opisany w umowie i następuje w chwili wystąpienia jednego z powyższej opisanych zdarzeń, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu odpowiednich dokumentów. Może być realizowana jednorazowo lub wypłacana w postaci świadczeń miesięcznych, np. w przypadku, gdy ubezpieczony stracił pracę, przebywał w szpitalu na leczeniu lub uległ nieszczęśliwemu wypadkowi. Wypłacana kwota pokrywa kwotę wynikającą ze zobowiązań dotyczących rat przypadających na dany miesiąc. W pozostałych przypadkach wypłata świadczenia jest realizowana jednorazowo.

Polisa CPI – kiedy warto się na nią zdecydować?

Skorzystanie z polisy CPI to zawsze dobra decyzja, która zwiększa komfort życia i poczucie bezpieczeństwa każdego kredytobiorcy i leasingobiorcy. Szczególnie w przypadku wysokiej sumy kredytu lub leasingu i obowiązujących rat, gdyż im wyższe zobowiązania, tym większe znaczenie zyskuje opisywana ochrona na skutek nieprzewidzianych zdarzeń, które mogą nastąpić z dnia na dzień. Co więcej, ubezpieczenie CPI to także znakomita propozycja dla kredytobiorców, którzy uzyskują wyższe dochody niż pozostali członkowie najbliższej jego rodziny. Ponadto zawsze warto przed podjęciem ostatecznej decyzji wziąć również pod uwagę kryzys gospodarczy lub trudne sytuacje związane z pandemią zakaźnej choroby COVID-19.

Czym się kierować przy wyborze konkretnej polisy CPI?

Podczas wyboru polisy CI warto kierować się jej zakresem, a także zapoznać się ze wszystkim warunkami, jakie muszą być spełnione, aby zostały wypłacone pieniądze z ubezpieczenia. Istotny jest również okres karencji, czyli czas liczony od momentu rozpoczęcia polisy, przez który towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto warto sprawdzić czy składka ubezpieczeniowa opłacana jest jednorazowo z góry, czy rozłożona zostanie na miesięczne raty i doliczona do raty kredytu.

Polisa CPI połączona z Assistance

Ciekawą propozycję stanowi także polisa CPI powiązana z pakietem usług Assistance oferowana przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.. Ma ona znaczenie w przypadku wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia objętego ubezpieczeniem, na skutek którego posiadacz polisy otrzymuje wypłatę sumy ubezpieczenia, a także ma możliwość skorzystania z dodatkowej profesjonalnej pomocy specjalistów z różnych dziedzin. Dla przykładu w sytuacji utraty pracy można skorzystać ze wsparcia psychologa, a także przygotowania CV i listu motywującego wraz z ich tłumaczeniem na język obcy. Ponadto można także liczyć na pomoc w poszukiwaniu nowego zatrudnienia, a także wprowadzenia w przedsiębiorstwie systemów motywacyjnych dla pracowników, pakietów różnego rodzaju świadczeń oraz organizowania szkoleń dla personelu. Specjaliści są również chętni do pomocy w przypadku chęci założenia własnej działalności gospodarczej.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wszystkie informacje i dane aktualne na dzień 10.11.2023r.